Het schoolreglement

Geachte ouders,

In deze brochure vind je ons schoolreglement en schooleigen afspraken.
Het handelt over de wettelijke verplichtingen en rechten van de ouders én de school.
Daarin worden een aantal punten uit de decretale tekst van het Vlaamse Parlement opgenomen.
Het zijn dus bepalingen waar elke Vlaamse school, leerkrachten, ouders en leerlingen, moeten aan voldoen.
Verder lees je nog enkele schooleigen afspraken.
Het zijn duidelijk geformuleerde afspraken, waarvan we verwachten dat alle kleuters, leerlingen, ouders en het schoolteam ze nakomen.

Deze leidraad is geen keuzeprogramma dat naar eigen inzicht al of niet wordt gevolgd.
Het is evenmin een meedogenloze tuchtwet.
We hopen dat we in het belang van alle kinderen kunnen rekenen op het gezond verstand, algemeen geldende waarden, normen en inzichten en de positieve kijk van alle partners.
We vormen een leefgemeenschap waarin iedereen een duidelijke stem heeft, maar waarin we ook van alle partijen een engagement verwachten.

De afspraken en leefregels worden aan kleuters en leerlingen op een bevattelijke manier meegedeeld.
Aan alle ouders van OLVA De Meersen wordt deze brochure digitaal ter goedkeuring voorgelegd.
De ouders verklaren zich met de engagementsverklaring akkoord door ze te ondertekenen.

Het decreet stelt dat het niet ondertekenen van dit document door de ouders van kinderen op een Gesubsidieerde Vrije school (een school zoals de onze dus) voor het schoolbestuur een reden kan zijn om de inschrijving van de leerling te weigeren.
In dit geval dient het schoolbestuur de weigering schriftelijk toe te lichten.
Bij inschrijving voor het eerste leerjaar delen we ook mee dat we geen alternatief communiefeest voorzien voor anders gelovigen.
Tussen de kille opsomming van de leefregels en reglementen door, willen we het kloppend hart, het plukkend geluk en de warme sfeer van OLVA De Meersen echter niet vergeten.
Toch vinden we dat deze brochure een middel is om goede afspraken te maken met je.
We danken iedereen die mee helpt bouwen aan onze school.

Het team van leerkrachten.
De directeur

Pedagogisch project

Onze school is een groot geheel van verschillende elementen met eenzelfde noemer: leerkrachten, leerlingen, ouders, grootouders, de parochie, de leefgemeenschap, externen,…
Ons doel is om, in een goede verstandhouding tussen en in samenwerking met al die partijen, onze kinderen te begeleiden op hun weg naar volwassenheid.
We willen hen daarbij een aantal waarden en vaardigheden op cognitief, moreel, creatief, sportief en sociaal vlak meegeven.

Het pedagogisch project van onze school is ingebed in het project van de katholieke dialoogschool.
Op onze school verwelkomen we gastvrij iedereen, van welke levensbeschouwelijke of religieuze achtergrond ook.
Als katholieke dialoogschool verwachten we dat ouders echte partners zijn voor de opvoeding en vorming die de school hun kinderen verstrekt.
Kiezen voor een katholieke dialoogschool houdt voor iedereen een engagement in.
Daarom mogen ouders van de school verwachten dat ze hen zoveel mogelijk betrekken in het samen school maken.
Ouders verwachten dat de school voor hun kinderen een leer-en leefwereld is die bijdraagt aan de opvoeding die ze hen zelf willen geven.
Ouders die kiezen voor een katholieke school geven aan dat ze vertrouwens tellen in de wijze waarop scholen vandaag in verscheidenheid gestalte geven aan het project van de katholieke dialoogschool.

OLVA DE MEERSEN MAAKT A.M.O.(E).K.

Hieronder de vijf kernwoorden van onze visie met hun betekenis.

1. De A van Actie, Actieve school

2. De M van Mos

3. De O van Oudervriendelijk

4. De E van Ervaringsgericht

Ervaringsgericht onderwijs richt zich op wat er in kinderen omgaat en gaat uit van welbevinden en betrokkenheid.
We baseren ons op drie belangrijke pijlers:

5. De K van Kind Centraal

Als team willen we vanuit een professionele houding, een positieve ingesteldheid het schoolproject realiseren.
Onze hele school moet gedragen worden door waarden en normen waar we ons project op richten: ontplooiing van de totale persoon, de christelijke levensvisie, democratie, even waardigheid, vriendschap, eerlijkheid, beleefdheid, verbondenheid, vredelievendheid en respect.

Vanuit deze visie durven wij onze wens uitspreken:

“Een basisschool waar elk het geluk plukt”

Wie is wie

1. Structuur van de school

Onze school is een vrije gesubsidieerde gemengde basisschool (kleuter en lager)
Adres:  Karel de Goede vzw
      OLVA De Meersen
      Astridlaan 400
      8310 Assebroek
      Tel.: 050 35 15 97

Directeur: Karel Scherpereel
e-mail directie: directie@olvademeersen.be
website: www.olvademeersen.be

2. Organisatie van de school

Het schoolbestuur voert het beleid van onze  school.
Het is verantwoordelijke voor het goede verloop van het onderwijs.
De eindverantwoordelijke van het schoolgebeuren is de directeur.

Het schoolbestuur

Benaming: Karel de Goede vzw?
            Collegestraat 24
            8310 Assebroek

Voorzitter: Will Verniest

De klassenraad

De directie, zorgcoördinator en leerkrachten per graad vormen de klassenraad.
Er is overleg in verband met het toekennen van het getuigschrift basisonderwijs, advies/beslissing bij overzitten, schoolrijpheid, bespreking van gedragsmoeilijkheden,…

Het personeel

De klasleraars, de gymleraars, de ICT-coördinator en de zorgcoördinatoren vormen het onderwijzend personeel.
De samenstelling van dit team vind je terug op de website van www.olvademeersen.be.

De ouderraad.

De oprichting van een ouderraad is verplicht wanneer ten minste tien procent van de ouders erom vraagt, voor zover dit percentage ten minste drie ouders betreft.
De ouderraad heeft een informatierecht en adviesbevoegdheid ten aanzien van het schoolbestuur.
De ouderraad bepaalt zelf in haar huishoudelijk reglement op welke wijze nieuwe leden kunnen toetreden tijdens de lopende mandaatperiode.
De ouderraad biedt materiële en actieve steun bij heel wat activiteiten zoals feesten, infodag, klasuitstappen, enz.
Wie lid wenst te worden kan zich wenden tot iemand van de leden of tot de directeur van de school.

De schoolraad.

Een schoolraad is verplicht in iedere school.
Ze bestaat uit 3 geledingen (oudergeleding, personeelsgeleding en lokale gemeenschap) en heeft een aantal overlegbevoegdheden evenals een informatie- en communicatierecht ten opzichte van de school en omgekeerd.
Zij wordt samengesteld voor een periode van vier jaar.
De schoolraad bepaalt zelf in haar huishoudelijk reglement op welke wijze nieuwe leden kunnen toetreden tijdens de lopende mandaatperiode.
De voorzitter is Bart Daenens.

De Leerlingenraad

De vertegenwoordigers van de leerlingenraad worden gekozen uit de leerlingen van alle lagere schoolklassen.
Er wordt ook een voorzitter en secretaris aangesteld.
Zij komen maandelijks bijeen en rapporteren hun bevindingen tijdens de maandopener.
De directeur geeft feedback over de ideeën die al dan niet zijn of (niet) kunnen worden gerealiseerd.

Het CLB

Het CLB heeft als taak het welbevinden van leerlingen te bevorderen doorheen hun schoolloopbaan.
Het gaat er dus om dat de kinderen zich goed voelen, zodat ze hun kennis en vaardigheden in de beste omstandigheden kunnen ontwikkelen.
Soms heb je als ouder twijfels over de vorderingen op school, over rationele , sociale en lichamelijke ontwikkeling van je kind. Psychologen, maatschappelijke assistenten, schoolartsen en verpleegkundigen van het SLB werken samen met school en kinderen om een oplossing te zoeken.

Het medisch schooltoezicht is wettelijk verplicht.
De ouders hebben het recht om zicht te verzetten tegen de arts.
In dit geval dienen ze binnen de vijftien dagen met een aangetekende brief hun verzet mede te delen aan het CLB Medisch Schooltoezicht op vermeld adres.
Zij moeten vervolgens binnen de negentig dagen een andere schoolarts kiezen die  verbonden is aan een door de Vlaamse Regering erkende equipe medisch schooltoezicht.
De namen van de CLB medewerkers komen op een sticker in de agenda van de leerlingen of voor de kleuters in het mapje.

Het Ondersteuningsnetwerk

De ondersteuningsnetwerken zijn sinds 1 september 2017 operationeel.
Elk ondersteuningsnetwerk is verplicht om te voorzien in een laagdrempelig aanspreekpunt voor ouders.
Onze school is aangesloten tot het ondersteuningsnetwerk Noord.
Voor algemene vragen voer ondersteuning of voor specifieke vragen over de ondersteuning van je kind binnen de school kun je terecht bij tel.: 0491 56 70 62 of mail: info@netwerknoord.be. De website http://netwerknoord.be/ondersteuningsteams.html biedt ook heel wat informatie.

Adres: CLB De Havens,
      Sint-Maartensbilk 2,
      8000 Brugge
      tel.: 050 44 02 20
      van 8.30 u. tot 12.00 u. en van 13.30 u. tot 17.00 u

http://www.vrijclbdehavens.be
e-mail info@vrijclbdehavens.b

De Beroepscommissie

Adres: Vicariaat voor onderwijs,
    Beroepscommissie basisonderwijs,
    H. Geeststtaat 4,
  8000 Brugge

Onze school als opvoedings-en leefgemeenschap

1. Inschrijven van leerlingen

Bij de inschrijving dient een officieel document te worden voorgelegd dat de identiteit van het kind bevestigt en de verwantschap aantoont (b.v. de ID-kaart).
Kleuters mogen ingeschreven worden vanaf de dag dat ze 2 jaar en 6 maanden oud zijn.
Als ze jonger zijn dan 3 jaar, worden ze pas in de school toegelaten vanaf de instapdatum na hun inschrijving.
Instapmomenten zijn:

Voor kleuters dient schriftelijk bevestigd te worden dat het kind niet in een andere school is ingeschreven.
Ook het rijksregisternummer van het kind wordt gevraagd.
Dit nummer staat op de eID-kaart van het kind.
Kleuters zijn niet leerplichtig.

In september van het jaar waarin je kind 6 jaar wordt, is het leerplichtig en wettelijk verplicht les te volgen.
Ook wanneer het, op die leeftijd, nog in het kleuteronderwijs verblijft, is het net als elk ander leerplichtig kind onderworpen aan de controle op het regelmatig schoolbezoek.
Een jaartje langer in de kleuterschool doorbrengen, vervroegd naar de lagere school komen en een achtste jaar in de lagere school verblijven kan enkel na kennisgeving van en toelichting bij de adviezen van de klassenraad en van het CLB.
Onze school moet voor elke leerling die voor het eerst in het lager onderwijs instroomt een taalscreening uitvoeren.
Indien onze school op basis van de resultaten van de screening het nodig acht, wordt een taaltraject voorzien dat aansluit bij de specifieke noden van het kind.

De leerlingen zijn verplicht om alle lessen en activiteiten van hun leerlingengroep te volgen.
Om gezondheidsredenen kunnen er, in samenspraak met de directeur, eventueel aanpassingen gebeuren.
Alle scholen kunnen een leerling weigeren die het vorige of het daaraan voorafgaande schooljaar definitief werd uitgesloten in de school.
Alle scholen kunnen een leerling, die blijkens een inschrijvingsverslag georiënteerd werd naar een type van het buitengewoon onderwijs, weigeren wanneer de draagkracht van de school onvoldoende is.
Een schoolbestuur kan elke bijkomende inschrijving weigeren wanneer omwille van materiële omstandigheden de bijkomende inschrijving voor gevolg heeft dat de vooropgestelde maximumcapaciteit overschreden is.

2. Inschrijvingsbeleid

Volgens het decreet Gelijke Onderwijskansen – heeft elke leerling vanaf het schooljaar 2003-2004 een recht op inschrijving in de school, gekozen door zijn ouders.
Sinds het schooljaar 2007-2008 kunnen de inschrijvingen ten vroegste starten op de eerste schooldag van september van het voorafgaande schooljaar.
Het is niet meer mogelijk om verschillende schooljaren voordien in een school in te schrijven.
Voortaan mogen kleuters van eenzelfde geboortejaar ook ingeschreven worden tijdens dezelfde inschrijvingsperiode, al kunnen ze pas bij het begin van het daarop volgende schooljaar instappen.
Na het akkoord van de ouders met het pedagogische project en het schoolreglement zijn de leerlingen ingeschreven.

Schoolbrochure met schoolreglement

Een inschrijving van een leerling in een school geldt voor de duur van de hele schoolloopbaan in die school (kleuter en lagere school).
Je kind is ingeschreven in onze school als je schriftelijk instemt met het pedagogisch project en het schoolreglement.
De inschrijving van je kind eindigt wanneer je beslist om je kind van school te veranderen of wanneer je kind bij wijze van tuchtmaatregel definitief werd uitgesloten.
Wanneer tijdens zijn of haar schoolloopbaan de nood aan aanpassingen voor je kind wijzigt, kan het zijn dat de vastgestelde onderwijsbehoeften van die aard zijn dat ofwel een verslag nodig is ofwel een bestaand verslag gewijzigd moet worden.
In dat geval organiseert de school een overleg met de klassenraad, de ouders en het CLB.
Op basis van dit overleg en nadat het verslag werd afgeleverd of gewijzigd, beslist de school om de leerling op vraag van de ouders studievoortgang te laten maken op basis van een individueel aangepast curriculum of om de inschrijving van de leerling voor het daaropvolgende schooljaar te ontbinden.
Bij elke wijziging van het schoolreglement zullen we opnieuw je schriftelijke akkoord vragen. Indien je niet akkoord gaat met de wijziging, dan wordt de inschrijving van uw kind beëindigd op 31 augustus van het lopende schooljaar.

3. Gemeenschappelijke bepalingen inzake voorrang.

De voorrangsperiode voor broers en zussen dient altijd voorzien te worden en gaat vooraf aan alle voorrangsperiodes.
Binnen elke voorrangsperiode moeten de inschrijvingen chronologisch gebeuren.
Als een voorrangsperiode of –periodes worden voorzien dan moeten deze steeds voorafgaan aan de reguliere inschrijvingsperiode.
Een voorrangsperiode kan nooit langer dan 6 weken duren.

Wanneer de kleuter voldoet aan de toelatingsvoorwaarden (2,5j. zijn), wordt de leerling opgenomen in het stamboekregister en kunnen de ouders de verklaring van enige inschrijving invullen en handtekenen.
Vanaf de volgende instapdatum wordt de leerling toegelaten in de school en wordt hij/zij opgenomen in het aanwezigheidsregister van de klas.

4. Inschrijving lager onderwijs

Om toegelaten te worden tot het lager onderwijs moet de leerling 6 jaar zijn voor 1 januari van het lopende schooljaar.
Een leerling die 5 jaar wordt voor 1 januari van het lopende schooljaar kan reeds in het lager onderwijs ingeschreven worden.
Deze afwijking blijft beperkt tot één jaar.

Om toegelaten te worden tot het gewoon lager onderwijs moet een leerling zes jaar zijn voor 1 januari van het lopende schooljaar.
Als hij nog niet de leeftijd van zeven jaar heeft bereikt of zal bereiken voor 1 januari van het lopende schooljaar, moet hij bovendien aan een van de volgende voorwaarden voldoen:

5. Schooltoelagen

Kleuters kunnen genieten van een schooltoelage mits ze voldoende halve dagen aanwezig zijn in de school.

Kleuters

Leeftijd op 31 december

Voorwaarden

< 3 jaar100 halve dagen aanwezig

3 jaar150 halve dagen aanwezig

4 jaar185 halve dagen aanwezig

5 jaar220 halve dagen aanwezig

6 jaarMaximum 29 halve dagen ongewettigd afwezig (schoolplichtige leerlingen)

Lager onderwijs

Maximum 29 halve dagen ongewettigd afwezig, 2 jaren op rij

6. Weigering van inschrijving

Ouders hebben het recht om hun kind in te schrijven in de school van hun keuze.
Toch kan de school een leerling weigeren onder bepaalde omstandigheden.
Alle scholen kunnen een leerling weigeren die het vorige of het daaraan voorafgaande schooljaar definitief werd uitgesloten op school.
Alle scholen kunnen een leerling die blijkens een inschrijvingsverslag georiënteerd werd naar een type van het buitengewoon onderwijs weigeren wanneer de draagkracht van de school onvoldoende is om tegemoet te komen aan de specifieke noden van de leerling inzake onderwijs, therapie en verzorging.
De weigeringen gebeuren steeds op grond van afweging van individuele dossiers.

Bij het onderzoek naar de draagkracht houdt de school, in overleg met de ouders en het CLB, rekening met:
De verwachtingen van de ouders ten aanzien van het kind en ten aanzien van de school;
De concrete ondersteuningsnoden van de leerling op het vlak van leergebieden, sociaal functioneren, communicatie en mobiliteit;
Een schoolbestuur kan elke bijkomende inschrijving weigeren wanneer omwille van materiële omstandigheden de bijkomende inschrijving voor gevolg heeft dat de vooropgestelde maximumcapaciteit overschreden is.
In geval van weigering van een leerling moet het schoolbestuur, in de motivering, melden aan de ouders dat ze voor informatie of bemiddeling, beroep kunnen doen op het lokaal overlegplatform (LOP Brugge)

7. Afwijkingen

De school kan afwijken van de consequente toepassing van weigering wanneer het gaat over een aantal categorieën van leerlingen.:

Deze afwijkingsmogelijkheden zijn geen verplichting. Ieder schoolbestuur bepaalt voor zichzelf of ze al dan niet gebruik maken van één of meerdere afwijkingscategorieën.

 

Openingsuren, opvang, studie, maaltijden.

Lesuren Voormiddag: 8.30 uur tot 11.40 uur
Lesuren Namiddag: 13.20 uur tot 16.05 uur (vrijdag tot 15.40 uur)

’s Morgens gaat de school om 7 uur open.
De opvang ’s morgens start om 7 uur en stopt om 8.15 uur.
Na de lesuren start de studie en/of opvang om 16.30 uur (vrijdag 16 uur).
De school sluit ’s avonds na de opvang om 18.30 uur.
Op woensdag sluit de school om 12.00 uur.

Na twaalf uur nemen de verantwoordelijken van de kinderopvang ‘De Blauwe Lelie’ van Stad Brugge de opvang zelf in handen.
De kinderen moeten ingeschreven zijn bij de Kinderopvang van Stad Brugge als u daarvan gebruikt wenst te maken.

Bij aankomst aan de school gaat elk kind onmiddellijk de school binnen.
Er is steeds opvang voorzien zodat niemand aan de schoolpoort moet staan wachten.
Voor wie voor 8.15 uur op school aankomt, is er verplichte opvang.
De opvang is betalend tot 8.15 uur.
De opvang voor kleuters en leerlingen lagere school vindt ’s morgens plaats in de polyvalente ruimte.
Dan gaan zowel de kleuters als de leerling van de lagere school naar hun eigen speelplaats.
Een drietal minuten voor de aanvang van de lessen en activiteiten wordt gebeld zodat iedereen op tijd aan de slag kan gaan.
We vragen deze uurregeling te respecteren. 

Kom niet te laat maar ook niet te vroeg, want de school is ’s morgens pas open om 8.15 uur en ’s middags om 13.05 uur.
Voor die tijd is er geen toezicht en draagt de school geen verantwoordelijkheid voor kinderen die te vroeg aan de schoolpoort staan.

De leerlingen worden de straat over geholpen door  gemachtigde opzichters enkel vanaf 8.15 uur en bij het verlaten van de school.
Over de middag is er GEEN oversteek voorzien.
We durven vragen om bij het brengen van de kinderen niet te blijven dralen aan de schoolpoort of op de speelplaats.
Het valt tere hartjes wat makkelijker en de dienstdoende leerkrachten houden een beter overzicht over de spelende kinderen.
De ouders van kleuters die toch hun kinderen wensen te zien binnen gaan, mogen wachten ‘achter de kleuterslang’.
De ouders van lagere schoolkinderen betreden de lagere schoolspeelplaats ’s morgens en ’s middags niet.
Ze wuiven hun kinderen uit aan het hekken.
Deze regel heeft betrekking op de veiligheid van de leerlingen.
Het past dat de kinderen van de lagere school die te laat komen zich verantwoorden t.o.v. de titularis of bij de directeur.
Bij veelvuldig te laat komen zullen de ouders aangesproken worden.
Trouwens bij aanvang tekenen de ouders een engagementsverklaring waarin ze beloven de kinderen tijdig naar school te laten gaan.
Kinderen kunnen enkel om een grondige reden vroegtijdig afgehaald worden.

Om 16.30 uur (op vrijdag om 16.00 uur) gaan de leerlingen van de lagere school naar de studie.
De studie vindt plaats in de klas van de leerkracht van toezicht.
De kinderen van de eerste graad mogen vanaf 17 uur de studie verlaten en naar de opvang gaan.
Ouders mogen vanaf 17 uur hun kind ophalen in de studie.
Tussen 16.30 uur en 17.00 uur mogen er geen kinderen opgehaald worden.
Op die manier wordt de rust tijdens de studie bewaard.
De prijzen voor studie, maaltijden en opvang zitten in bijlage.
Maandelijks wordt er betaald via overschrijving.

Kleuters/leerlingen die op school wensen te eten kunnen kiezen uit:
Warme maaltijd (soep en gerecht)
Meegebrachte boterhammen en soep
Meegebrachte boterhammen.
Er is steeds kraantjeswater voorhanden.

Voor de bewaking over de middag moet er betaald worden en dat valt onder ‘opvang’ voor de opvang ontvangt men later een fiscaal attest.

1. Afwezigheden

Om veiligheidsredenen vragen we dat de ouders de school verwittigen bij afwezigheid of ziekte van hun kind.
Dit kan telefonisch, per e-mail (directie@demeersen.be) of via een briefje meegegeven met een broer of zus.

De regelgeving op afwezigheden is van toepassing op leerplichtige kinderen in het gewoon basisonderwijs.
De regelgeving is ook van toepassing op leerlingen die, wegens verlengd kleuterschoolbezoek, op zesjarige leeftijd nog in het kleuteronderwijs zitten.
Zij zijn op basis van hun leeftijd leerplichtig.
Ook leerlingen die reeds op vijfjarige leeftijd zijn overgestapt naar het lager onderwijs vallen onder de reglementering.
Niet-leerplichtige leerlingen in het kleuteronderwijs kunnen niet onwettig afwezig zijn, aangezien ze niet steeds op school moeten aanwezig zijn.
Ze zijn niet onderworpen aan de leerplicht.

Het is belangrijk dat kleuters regelmatig naar school komen.
Kinderen die activiteiten missen lopen meer risico om te mislukken en raken minder goed geïntegreerd in de klasgroep.
We verwachten dat de ouders ook de afwezigheden van hun kleuter onmiddellijk melden omwille van veiligheidsoverwegingen.

2. Afwezigheden wegens ziekte

De ouders verwittigen de school zo vlug mogelijk en bezorgen het ziektebriefje aan de leraar.
De school zal het CLB contacteren bij twijfel over een medisch attest.

3. Van rechtswege gewettigde afwezigheden.

De afwezigheid van je kind kan in een aantal situaties gewettigd zijn.
Voor deze afwezigheden is geen toestemming van de directeur nodig.
Je verwittigt de school wel vooraf van deze afwezigheid.
Je geeft ook een officieel document of een verklaring die de afwezigheid staaft, af aan de school. Voorbeelden hiervan zijn:

4. Afwezigheden waarvoor de toestemming van de directeur nodig is.

Soms kan je kind om een andere reden afwezig zijn.
De ouders bespreken dit op voorhand met de directie. Het betreft hier de afwezigheid wegens:

Opgelet: het is niet de bedoeling dat aan ouders toestemming gegeven wordt om vroeger op vakantie te vertrekken of later uit vakantie terug te keren.
De leerplicht veronderstelt dat een kind op school is van 1 september tot en met 30 juni.

5. Problematische afwezigheden.

De school vindt de aanwezigheid van je kind belangrijk.
Het is in het belang van je kind om het elke dag naar school te sturen.
Kinderen die lessen en activiteiten missen, lopen meer risico op achterstand.
Zij worden ook minder goed opgenomen in de leerlingengroep.
Er zijn daarnaast ook gevolgen voor het verkrijgen en behouden van de schooltoeslag, voor de toelating tot het lager onderwijs en voor het uitreiken van het getuigschrift basisonderwijs.
De school verwittigt de ouders van elke niet-gewettigde afwezigheid.
Vanaf 5 halve dagen problematische afwezigheden contacteert zij het CLB en kan er een begeleidingstraject opgestart worden.
De ouders worden in dat geval uitgenodigd voor een gesprek.

6. Te laat komen

Wie te laat komt stoort het klasgebeuren.
Je zorgt er voor dat de kinderen stipt aanwezig zijn.
Kinderen uit de lagere school die te laat komen, melden zich eerst aan bij de directeur.

7. Contacten ouders - school

Onze school kiest voor een intense samenwerking met de ouders.
We doen dat omdat we partners zijn in de opvoeding van je kind.
Het is goed dat je zicht hebt op de werking van de school.
Daarom plannen we eind augustus een “’t is zoverdag”.
Met je zoon of/en dochter ben je dan welkom op onze school voor een kennismaking met de nieuwe juf/meester.
Tijdens de tweede week van september hebben we een infoavond.
Op dit moment kan er kennis gemaakt worden met de leerkracht van je kind en met de manier van werken in de klas.
Dit is een moment waarbij de kinderen niet aanwezig zijn.
We willen je op geregelde tijden informeren over de evolutie van je kind.

We organiseren ook geregeld individuele oudercontacten.
Een gesprekje met de klastitularis kan soms wonderen doen.
Onzekerheden, grote en kleine ‘angsten’, twijfel of verwarring hoeven niet lang te leven.
Niemand zit verlegen om een verhelderende babbel.
De ouders kunnen de leerkrachten op school spreken vóór of na de lessen of activiteiten.
Tijdens de lesuren zijn de leerkrachten niet te bereiken.
Een ongedwongen losse babbel kan altijd aan de schoolpoort, tijdens één van de activiteiten of evenementen.

Misschien is het wel eens nodig om een gekaderd gesprek te hebben.
Daarvoor zetten we ouderavonden, infoavonden en andere contactmomenten op.

We kunnen ook een Multi Disciplinair Overleg (MDO) samenbrengen.
Misschien hebben we samen een nieuwe kijk op de zaak na een gesprek onder vier of meer ogen.
Als je zich zorgen maakt over je kind of vragen hebt over de aanpak kan je op elk moment zelf een gesprek aanvragen met de leerkracht of met de zorgleerkracht van de school.
Wij verwachten dat je zich als ouder samen met ons engageert om nauw samen te werken rond de opvoeding van je kind en ingaat op onze uitnodigingen tot oudercontact.
Wij engageren ons om steeds te zoeken naar een alternatief overlegmoment indien je niet op de geplande oudercontacten kan aanwezig zijn.
Wij verwachten dat je met ons contact opneemt bij vragen of zorgen t.a.v. je kind.
Wij engageren ons om met jou in gesprek te gaan over je zorgen en vragen t.a.v. de evolutie van je kind.

In OLVA De Meersen is er een uiterst actieve ouderraad aan het werk.
Samen met het schoolteam maken ze van de school een levende opvoedingsgemeenschap.
De ouderraad fungeert uiteraard als spreekbuis van de ouders.
Een aantal werkgroepen binnen de school doen ook een beroep op de inbreng van ouders.
Vaak roept de ouderraad ook hulp in van ‘losse’ medewerkers.
Soms ontmoeten we op zulke momenten kostbare partners.

8. Huiswerken en lessen

Op maandag, dinsdag en donderdag krijgen de leerlingen van alle leerjaren huiswerk en/of lessen mee.
Daarover staat een aankondiging in de agenda.
De taken worden tijdig, net en verzorgd afgeleverd.
Het ligt zeker niet in de bedoeling van de leerkrachten dat het huiswerk té veel tijd vraagt.
Wanneer een kind het huiswerk niet kan maken, om welke reden dan ook, laten de ouders dit best weten.
De leerkracht en de leerlingen spreken samen af wanneer en hoe de taak wordt afgewerkt.
Op woensdag kunnen er voorbereidende taken meegegeven worden of uitbreidingsoefeningen voor bepaalde leerlingen.

9. Agenda

Kleuters hebben een heen-en weerkaftje of -schriftje.
Daarmee worden berichtjes en nieuwtjes de wereld ingestuurd.
Nieuwe versjes of liedjes vind je er soms ook in.
Het mapje/schriftje is een handig communicatiemiddel tussen school en thuis en omgekeerd.
Het wordt meestal meegegeven op de laatste dag van de week in een boodschappentas.
Het weekbriefje wordt via mail verstuurd.

Vanaf het eerste leerjaar gebruiken de leerlingen een agenda.
Het gebruik ervan wordt aan de leerlingen en aan de ouders uitgelegd bij het begin van het schooljaar.
De agenda moet dagelijks door de ouders getekend worden tot aan het derde leerjaar en wekelijks vanaf het vierde leerjaar.

In lagere afdeling wordt een agenda gebruikt. Daarin worden taken, opdrachten en lessen genoteerd.
Er is ruimte voorzien in het kader van ‘leren leren’ en planning opstellen.
Het is een kleine moeite om er  te bevestiging dagelijks je handtekening in te plaatsen.
Voor bepaalde activiteiten krijgen de leerlingen een speciale brief mee met afspraken en inlichtingen.
Deze berichten kunnen worden meegegeven in een correspondentiemap.
Wekelijks wordt een nieuwbrief OLVAMEERS opgesteld met daarin de kalender van de komende week en interessante weetjes.

10. Rapporten

In het rapport wordt in tweemaandelijkse periodes de evolutie van de leerlingen bijgehouden.
Na het afsluiten van een lesgeheel wordt er geëvalueerd en gerapporteerd in het rapport.
Dit rapport wordt door de ouders ondertekend.
In de loop van het schooljaar krijgen de leerlingen twee semestriële rapporten (Kerstmis/januari en einde schooljaar) waarop alle leeronderdelen en attitudes geëvalueerd worden.
Omdat het eerste leerjaar de brug vormt tussen kleuter en lager krijgen de leerlingen een aangepast rapport.

11. Schoolnieuws

We proberen op regelmatige basis de ouders te verwittigen via een ‘Nieuwsbrief’ die per e-mail wordt verstuurd.
Ouders die geen computer thuis hebben krijgen deze brief op papier via het oudste kind.
Deze nieuwsbrief kondigt activiteiten aan, bevat de kalender, alsook andere mededelingen voor ouders en leerlingen.
Het is aan te raden deze nieuwsbrief steeds goed door te nemen.
De OLVA-Nieuwsbrief verschijnt wekelijks

Indien er iets dringends meegedeeld moet worden, wordt daarvoor het mailverkeer gebruikt.
De website www.olvademeersen.be biedt ook heel wat mogelijkheden om de informatiestroom naar ouders te laten vloeien.