Toelichting inschrijvingen

Wat en wanneer

Bij de inschrijving dient een officieel document te worden voorgelegd dat de identiteit van het kind bevestigt en de verwantschap aantoont (b.v. de ID-kaart).
Kleuters mogen ingeschreven worden vanaf de dag dat ze 2 jaar en 6 maanden oud zijn.
Als ze jonger zijn dan 3 jaar, worden ze pas in de school toegelaten vanaf de instapdatum na hun inschrijving.

Instapmomenten zijn:

de eerste schooldag na de zomervakantie
de eerste schooldag na de herfstvakantie
de eerste schooldag na de kerstvakantie
de eerste schooldag van februari
de eerste schooldag na de krokusvakantie
de eerste schooldag na de paasvakantie
de eerste schooldag na Hemelvaartsdag

Voor kleuters dient schriftelijk bevestigd te worden dat het kind niet in een andere school is ingeschreven.
Ook het rijksregisternummer van het kind wordt gevraagd.
Dit nummer staat op de  isi+-kaart of eID-kaart van het kind.
Kleuters zijn niet leerplichtig.

In september van het jaar waarin je kind 6 jaar wordt, is het leerplichtig en wettelijk verplicht les te volgen.
Ook wanneer het, op die leeftijd, nog in het kleuteronderwijs verblijft, is het net als elk ander leerplichtig kind onderworpen aan de controle op het regelmatig schoolbezoek.
Een jaartje langer in de kleuterschool doorbrengen, vervroegd naar de lagere school komen en een achtste jaar in de lagere school verblijven kan enkel na kennisgeving van en toelichting bij de adviezen van de klassenraad en van het CLB.

Onze school moet voor elke leerling die voor het eerst in het lager onderwijs instroomt een taalscreening uitvoeren.
Indien onze school op basis van de resultaten van de screening het nodig acht, wordt een taaltraject voorzien dat aansluit bij de specifieke noden van het kind.

De leerlingen zijn verplicht om alle lessen en activiteiten van hun leerlingengroep te volgen.
Om gezondheidsredenen kunnen er, in samenspraak met de directeur, eventueel aanpassingen gebeuren.

Alle scholen kunnen een leerling weigeren die het vorige of het daaraan voorafgaande schooljaar definitief werd uitgesloten in de school.
Alle scholen kunnen een leerling, die blijkens een inschrijvingsverslag georiënteerd werd naar een type van het buitengewoon onderwijs, weigeren wanneer de draagkracht van de school onvoldoende is.
Een schoolbestuur kan elke bijkomende inschrijving weigeren wanneer omwille van materiële omstandigheden de bijkomende inschrijving voor gevolg heeft dat de vooropgestelde maximumcapaciteit overschreden is.

Inschrijvingsbeleid

Volgens het decreet Gelijke Onderwijskansen – heeft elke leerling een recht op inschrijving in de school, gekozen door zijn ouders.
De inschrijvingen kunnen ten vroegste starten op de eerste schooldag van september van het voorafgaande schooljaar.
Het is niet meer mogelijk om verschillende schooljaren voordien in een school in te schrijven.
Voortaan mogen kleuters van eenzelfde geboortejaar ook ingeschreven worden tijdens dezelfde inschrijvingsperiode, al kunnen ze pas bij het begin van het daarop volgende schooljaar instappen.
Na het akkoord van de ouders met het pedagogische project en het schoolreglement zijn de leerlingen ingeschreven.
Een inschrijving van een leerling in een school geldt voor de duur van de hele schoolloopbaan in die school (kleuter en lagere school).

Gemeenschappelijke bepalingen inzake voorrang.

De voorrangsperiode voor broers en zussen dient altijd voorzien te worden en gaat vooraf aan alle voorrangsperiodes (dit is meestal voor de Kerstvakantie)
Binnen elke voorrangsperiode moeten de inschrijvingen chronologisch gebeuren.
Als een voorrangsperiode of –periodes worden voorzien dan moeten deze steeds voorafgaan aan de reguliere inschrijvingsperiode.
Een voorrangsperiode kan nooit langer dan 6 weken duren.

Wanneer de kleuter voldoet aan de toelatingsvoorwaarden (2,5j. zijn), wordt de leerling opgenomen in het stamboekregister en kunnen de ouders de verklaring van enige inschrijving invullen en handtekenen.
Vanaf de volgende instapdatum wordt de leerling toegelaten in de school en wordt hij/zij opgenomen in het aanwezigheidsregister van de klas.

Inschrijving lager onderwijs

Om toegelaten te worden tot het lager onderwijs moet de leerling 6 jaar zijn voor 1 januari van het lopende schooljaar.
Een leerling die 5 jaar wordt voor 1 januari van het lopende schooljaar kan reeds in het lager onderwijs ingeschreven worden. Deze afwijking blijft beperkt tot één jaar.

Om toegelaten te worden tot het gewoon lager onderwijs moet een leerling zes jaar zijn voor 1 januari van het lopende schooljaar. Als hij nog niet de leeftijd van zeven jaar heeft bereikt of zal bereiken voor 1 januari van het lopende schooljaar, moet hij bovendien aan een van de volgende voorwaarden voldoen:

Beschikken over een bewijs dat hij het voorafgaande schooljaar onderwijs heeft genoten in een Nederlandstalige onderwijsinstelling uit een lidstaat van de Nederlandse Taalunie.
Met uitzondering van de leeftijdsvereiste is deze regeling niet van toepassing op leerlingen die worden ingeschreven in Franstalige scholen in de rand- en taalgrensgemeenten die deel uitmaken van het Nederlandse taalgebied.

Schooltoelagen kleuters

Kleuters kunnen genieten van een schooltoelage mits ze voldoende halve dagen aanwezig zijn in de school.
Ouders hebben het recht om hun kind in te schrijven in de school van hun keuze.
Toch kan de school een leerling weigeren onder bepaalde omstandigheden.
Alle scholen kunnen een leerling weigeren die het vorige of het daaraan voorafgaande schooljaar definitief werd uitgesloten op school.

Voorwaarden (leeftijd op 31 december)

Schooltoelagen Lager onderwijs

Maximum 29 halve dagen ongewettigd afwezig, 2 jaren op rij

Maximumcapaciteit

Het schoolbestuur heeft beslist een maximumcapaciteit in te voeren.
Wegens een absoluut tekort aan lokalen en ruimten wordt de maximumcapaciteit voor de kleuterschool per leeftijdsgroep en voor de lagere school per leerjaar vast gelegd.

Gezien er geen plaats meer ter beschikking is voor een uitbreiding van lokalen en gezien de meeste lokalen op dit ogenblik al onderworpen zijn aan een maximale bezetting, werd er beslist om een leerlingenstop in te roepen wanneer de volgende maximumcapaciteit bereikt wordt:

Weigering van inschrijving

Ouders hebben het recht om hun kind in te schrijven in de school van hun keuze.
Toch kan de school een leerling weigeren onder bepaalde omstandigheden.
Alle scholen kunnen een leerling weigeren die het vorige of het daaraan voorafgaande schooljaar definitief werd uitgesloten op school.

Alle scholen kunnen een leerling die blijkens een inschrijvingsverslag georiënteerd werd naar een type van het buitengewoon onderwijs weigeren wanneer de draagkracht van de school onvoldoende is om tegemoet te komen aan de specifieke noden van de leerling inzake onderwijs, therapie en verzorging (uitgezonderd type 8).
De weigeringen gebeuren steeds op grond van afweging van individuele dossiers.
Bij het onderzoek naar de draagkracht houdt de school, in overleg met de ouders en het CLB, rekening met:

Een schoolbestuur kan elke bijkomende inschrijving weigeren wanneer omwille van materiële omstandigheden de bijkomende inschrijving voor gevolg heeft dat de vooropgestelde maximumcapaciteit overschreden is.
In geval van weigering van een leerling moet het schoolbestuur, in de motivering, melden aan de ouders dat ze voor informatie of bemiddeling, beroep kunnen doen op het lokaal overlegplatform (LOP Brugge)

Afwijkingen

De school kan afwijken van de consequente toepassing van weigering wanneer het gaat over een aantal categorieën van leerlingen.:

Deze afwijkingsmogelijkheden zijn geen verplichting.
Ieder schoolbestuur bepaalt voor zichzelf of ze al dan niet gebruik maken van één of meerdere afwijkingscategorieën.