Het pedagogisch project

Onze school is een groot geheel van verschillende elementen met eenzelfde noemer: leerkrachten, leerlingen, ouders, grootouders, de parochie, de leefgemeenschap, externen,…

Ons doel is om, in een goede verstandhouding tussen en in samenwerking met al die partijen, onze kinderen te begeleiden op hun weg naar volwassenheid. We willen hen daarbij een aantal waarden en vaardigheden op cognitief, moreel, creatief, sportief en sociaal vlak mee te geven.

We willen dat zij zich kunnen ontwikkelen tot individuen die zicht hebben op de maatschappij, erin kunnen functioneren en er kritisch kunnen instappen. Hierbij vinden we het belangrijk dat de leerlingen kunnen groeien (zich ontwikkelen) en leren (wijzer worden) in een proces waarbij de totale persoon van elk kind centraal staat. In dit proces proberen we elkaar in een open, democratische school te helpen om dit einddoel te bereiken.


Hun geluk en hun welbevinden is onze zorg.

We proberen deze school ook voor iedereen zo open en toegankelijk mogelijk te maken. Hierbij vertrekken we van de draagkracht en het welzijn van het individuele kind, de leerkracht, de klasgroep en het team. Daar waar nodig doen we beroep op de externe kennis en hulp.


Hun ontwikkeling is onze zorg.

Leren vanuit de eigen ervaringen, door te doen, beklijft. Daarom willen we bewust ervaringsmomenten aanreiken. Projectwerking kadert hierin. Waar het kan werken we vanuit de ervaringen die de kinderen zelf binnenbrengen. We richten ons op de leefwereld van de kinderen.


Hun betrokkenheid is onze zorg.

Een democratische school brengt onvermijdelijk een aantal zaken met zich mee. Zo moeten alle directe betrokkenen (directie, team, kinderen, ouders en externe partners) de kans krijgen om op een respectvolle manier hun inbreng te doen en hun mening te geven. Hiervoor moeten, indien nodig, specifieke momenten en kanalen worden afgesproken. Anderzijds houdt dit in dat iedereen tijd maakt om op een onbevooroordeelde

manier naar de ander te luisteren. Organen zoals personeelsvergaderingen, overlegmomenten, leerlingenraad (op klas- en op schoolniveau), oudercomité moeten bouwstenen zijn om die democratische school uit te bouwen en in stand te houden.


Hun participatie is onze zorg.

De school heeft ook nood aan duidelijke regels (opgelegd in het schoolreglement) en afspraken (in onderling overleg afgesproken en neergeschreven in het schoolwerkplan). Deze regels en afspraken moeten duidelijk, eenduidig en haalbaar zijn voor alle betrokkenen.